Sykkelregnskap for Buskerudbyen 2018

Kampanjer

Kampanjer:
Elsykkelutlån Aktiv på skoleveien Aktive og trygge elever U-go Sykle til jobben Lyskontroll «Pigg med pigg» Klipp hekk og busker for skolebarna Sykkel frem!  Sykkelvelgeren Reis smart Bli en syklende student Hjertesone Øren – tryggere skolevei Trygg Trafikk Mobilitetsuka i Drammen Ukas sykkelpost i Kongsberg Sykkelvennlig arbeidsplass

Elsykkelutlån

Elsykkelbiblioteket i Drammen, med støtte fra Buskerudbyen og Drammen kommune, startet opp 21. juni 2016. En rapport på de som har lånt sykkel gjennom ordningen viser svært gode tilbakemeldinger:

Det er fremdeles stor pågang til tjenesten og totalt antall utlån i 2018 var 119 personer. 

BUA i Lier har også fått midler fra Buskerudbyen til innkjøp av elsykler. Også dette har vært svært vellykket, med mange brukere og uttak. På bakgrunn av dette er det vedtatt å fortsette og utvide ordningene til alle kommunene i Buskerudbyen.

Aktiv på skoleveien

Aktiv på skoleveien er vår egen årlige treukers aksjon med poenggiving for å få skolebarn til å gå eller sykle til og fra skolen. Årets aksjon var for første gang rettet kun mot barneskoler for klasser fra 1. til 7. trinn.

Aktive og trygge elever på skoleveien - Brosjyre og nettsider

Formålet med å utvide Aktiv på skoleveien-kampanjen var å informere bedre om hvilke muligheter som finnes til å gjøre trafikksikkerhetsarbeid, trafikkopplæring, hvordan dette kan gjennomføres og finansieres, samt gi kunnskap om hvem som skal kontaktes hvis det er feil på veinettet på skoleveiene. Det er nå laget websider og en brosjyresamling om «Aktive og trygge elever på skoleveien». Her er for eksempel Statens vegvesen, fylkeskommunen, kommunene, Trygg Trafikk, NAF og Syklistenes Landsforening nevnt. Brosjyrene er distribuert i posten til alle 70 barne- og ungdomsskolene innenfor Buskerudbyen. FaU og elevråd får en egen utsendelse tidlig i 2019.

U-Go

U-Go er en lavterskel og gratis skolevei-aktivitetskampanje fra Bedriftsidretten til alle ungdomsskoleklasser i hele Norge. Kjøsterud ungdomsskole var klart best i Buskerudbyen med 112 aktive elever som registrerte 1 886 økter med aktiv skolevei. Klasse 9C var i tillegg heldige med at de vant den nasjonale klassetrekningen: En gratis kampdag i Eliteserien på Marienlyst Stadion med Strømsgodset IF.

Sykle til jobben

Sykle til jobben – Samarbeidet betaler Bedriftsidretten for gratis deltagelse for alle som bor eller jobber i området vårt. I Buskerudbyen var det totalt 1 584 aktive deltagere under hele kampanjen i 2018. Dette er med en gledelig økning på 131 deltakere sammenlignet med året før (nesten 5 % økning). Bedriftsidretten ser også en massiv økning i selvrapporterte elsykkel-aktiviteter, og 59 % sier at de sykler mer under kampanjen. Sammen med at 52 % av de som svarte på spørreundersøkelsen etter aksjonen (totalt 387 personer) sier at de har latt bilen stå ofte eller av og til i kampanjeperioden. Relatert til dette er de tre mest egen-kategoriserte aktivitetene gåtur, sykkel og løpe.

Lyskontroll

Lyskontroll er en dag i oktober der partnerne i Buskerudbyen stopper syklister på vei til jobb på morgenen. De som ikke har forskriftsmessige lys får et rimelig sett gratis, samt de med gode lys får en liten belønning. Det deles også ut reflekser til gående og syklende. I 2018 ble det gjennomført lyskontroll 23. oktober, på to steder på Kongsberg, i Lierbyen, og på togstasjonene i Drammen, Nedre og Øvre Eiker. Kun 42 % hadde lovpålagt lys på sykkelen. Dette er nok en nedgang etter høyere tall i 2017-2015. Aksjonen i Lier og Øvre Eiker, som delte ut lys i et område med barneskole-trafikk, drar ned snittet. Der ser man tydelig at mange barn sykler uten lys. Dette er svært urovekkende og noe vi må ta tak i senere kampanjer.

«Pigg med pigg»

«Pigg med pigg» – Aksjon for å få flere til å prøve ut vintersykling med å sponse gratis omlegging og ett piggdekk, ble igjen en stor suksess. Det ble skiftet dekk på over 900 sykler, sammenlignet med 640 sykler i 2017. Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra syklister, som har prøvd ordningen flere ganger eller som for første gang får prøvd vintersykling. Tidlig høst fikk både sekretariatet og butikkene mange spørsmål om når kampanjen startet. Samtlige sju sykkelbutikker fra Drammen til Kongsberg har også skrytt av kampanjen. I tillegg rapporterer butikkene at de nå selger sykler og deler, samt utfører service på sykler, hele året. Dette er helt nytt for området vårt.

Klipp hekk og busker for skolebarna

Sykkelgruppa tok initiativ til å samordne en skolestarts-kampanje, som mange uansett gjør lokalt, om at tomteeiere inntil veger skal få godt sikt ved utkjørsler og langs gang- og sykkelanlegg. Sekretariatet skrev tekst etter inspirasjon fra og fikk bilde fra Stavanger kommune. Dette ble promotert i media og ut på egne plattformer.

«Sykkel frem! Betyr det privatbilen bort?»

Frokostmøte via Transport 2.0: – 20. august 2018. Buskerudbyen er med i Nettverk for Grønn mobilitet: Transport 2.0, der det blant annet arrangeres frokostmøter som er åpne for publikum. Det er ønskelig med minst ett årlig møte med sykkel som tema.

Sykkelvelgeren på 
Drammensbiblioteket i 2017

Utstilling for å vise frem det store utvalget av forskjellige typer sykler som finnes og promotere lokale sykkelbutikker. Utstillingen bestod av en lastesykkel, installasjon og medfølgende interaktiv skjerm på et nettbrett på Drammensbiblioteket. Denne hadde over 400 unike besøkende. Utstillingen stod oppe fra 19. september til 4. november.

Reis smart

Ordningen Reis smart går i å samarbeide med næringslivet for å stimulere virksomheten og de ansatte til å reise smart og miljøvennlig på sine arbeidsrelaterte reiser. Prosjektet med Vestre Viken HF – Drammen sykehus har gått videre med elsykler til ansatte på både tjenestereiser og hjemlån i helger og til/fra jobb og bedre sykkelparkeringer for besøkende til og ansatte på sykehuset. I tillegg har Drammen kommune fulgt opp med universell utforming av gang- og sykkelveg, trafikksikkerhetstiltak og bedre skilting og markering for taxier.

Bli en syklende student

For å promotere Drammen som en sykkelby, og muligheter for å bruke sykkel i distriktet, arrangerte samarbeidet en kampanjedag utenfor Høgskolen i Sør-Norge på Papirbredden onsdag 30. august 2017. Sykkelreparatørene fra Bici & Ski møtte for å mekke sykler og det ble delt ut gratis bysykkelkort og sykkel-materiell. Det var mye interesse fra studentene og én ble trukket ut som vinner av en ny sykkel.

Hjertesone Øren – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. FAU på Øren skolen tok initiativ til prosjektet, og fikk med seg Trygg Trafikk, fylkeskommunen og Drammen kommune.

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk har og bruker mye sykkelmateriell som kan bidra til å nå kompetansemålene om trafikk som sier at elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister og kunne praktisere trygg bruk av sykkel. De har også utarbeidet Sykkelprøven. Dette er en webbasert prøve for å teste kompetansemålene. 148 klasser med til sammen 1 186 elever brukte denne løsningen i Buskerudby-området. Vi har også hatt et kurs i trygg sykling på Mangfoldhuset i Drammen, der spesielt mange barn og unge med innvandrerbakgrunn møtes. Trygg Trafikk arrangerer også årlige kurs for lærere som underviser i Trafikk valgfag i ungdomsskolen. Fra Buskerud møtte 9 lærere, 2 av disse var fra skoler i Buskerudbyen.

Mobilitetsuka i Drammen

6. september startet Europeisk mobilitetsuke. Det er Europas største kampanje for miljøvennlig transport. Drammen var en av over 2700 europeiske byer som deltok i mobilitetsuka.

Budskapet i årets kampanje var «Velg rett reisemiks», og innbyggerne ble oppfordret til å kombinere reisemåter og poste et bilde av det.

Mona Mikkelsen tok et bildet av seg selv mens hun reiste med toget, skrev «Jeg reiser med tog når jeg skal på skolen#, tagget det med #vissteduat og sendte det til Drammen kommune. Det ble det ny sykkel av.

Ukas sykkelpost i Kongsberg

Ukas sykkelpost er et samarbeid mellom Sykkelbyen Kongsberg, Kongsberg Orienteringslag og Kongsberg og Omegn Turistforening. Hver fredag fra oppstart av sesongen blir det satt ut en eller to orienteringsposter som kan nås med sykkel. Plassering og beskrivelse av posten blir kunngjort på kommunens websider og i Laagendalsposten hver fredag. Postene er nærposter i sentrum, i boligområder, badeplasser, severdigheter og turer som er lengre unna som friluftsområder, kulturminner og lignende. Gjennom Ukas sykkelpost ønsker kommunen primært at flere skal bruke sykkelen som det naturlige fremkomstmiddelet, men også at innbyggerne skal bli ennå bedre kjent med sin egen kommune. 

Fylkeshuset tildelt sølv

Buskerud fylkeskommune ble i 2018 tildelt sølv-merket i sertifiseringsordningen for Sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening. Fylkeshuset er den første arbeidsplassen i en fylkeskommune som har mottatt sølvmerket. Akershus og Østfold fylkeskommuner er to andre som er sertifisert, og begge mottok bronsemerket. Eget parkeringshus for sykler, garderober med dusj, egne aktivitetskampanjer, elsykler til utlåns for tjenestereiser og offentlig sykkel-mekkestasjon var noe som Syklistenes Landsforening la til grunn for sølv-plassen.